JAK TO FUNGUJE? VŠE SNADNO VYŘÍDÍTE V 5 KROCÍCH
5

JEDNODUCHÝ KROKŮ K FINANCÍM

1

VYPLNÍTE

nezávaznou žádost a my Vás budeme do 24 hodin kontaktovat

2

ANALYZUJEME

všechny problémy spojené
s Vaší situací

3

PŘIPRAVÍME

návrh nejoptimálnějšího
řešení

4

ZKOMPLETUJEME

veškerou smluvní
dokumentaci

5

VYPLÁCÍME

peníze na Váš bankovní
účet

V případě akutní potřeby lze celý tento proces zvládnout do 48 hodin.

Soubory
ke stažení
V přípravě

SLOVNÍČEK POJMŮ

BLANKOSMĚNKA

Směnka, která nemá vyplněnou sumu a je závislá na dohodě o vyplňovacím právu směnečném.

BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA

Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují kdy a za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu na předmětné nemovitosti. Tato smlouva je závazná a právně vymahatelná.

DRAŽBA

Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.

DRAŽBA DOBROVOLNÁ

Dražba prováděná na návrh vlastníka.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ

Dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským nebo exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem.

EXEKUCE

Účelem je zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.

EXEKUTOR

Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné. Slouží k především k nákupu, rekonstrukce apod. dané nemovitosti.

INSOLVENCE

Neschopnost firmy a v dnešní době i občanů dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv.

KATASTRÁLNÍ MAPA

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu.

LIST VLASTNICTVÍ

Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedené nemovitosti nebo nemovitostem. V listu vlastnictví jsou zapsaná případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti.

NAROVNÁNÍ

Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva, netýká se práv, na něž účastník nemohl pomýšlet. Byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o narovnání uzavřena písemně; totéž platí, týká-li se dohoda promlčeného závazku. Dosavadní závazek je nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání.

NÁVRH NA VKLAD

Žádost účastníků řízení o provedení navrhovaných změn v evidenci Katastrálního úřadu.

POHLEDÁVKA

Právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem).

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Smluvní převod pohledávky postupitelem (původním věřitelem) postupníkovi (novému věřiteli) i bez souhlasu dlužníka; cese S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.

PŘÍKLEP

Úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.

RUČENÍ

Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

RUČITEL

Ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník).

SMĚNKA

Cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směnečnou sumu (v určené době a na určeném místě, cizí směnka). Směnka taky slouží k zajištění různých úvěru nebo půjček.

SMLOUVA O PŮJČCE

Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

SMLOUVA O ÚVĚRU

Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

ÚPADEK

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena.

UZNÁNÍ DLUHU (DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU)

Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.

ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

ZÁSTAVNÍ PRÁVO

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele, pro případ, že pohledávka, která jí odpovídá, nebude včas splněna s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

VĚCNÉ BŘEMENO

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.